Какви са новостите относно сумираното изчисляване на работното време?

Представяне на анализ изготвен специално за Национална Федерация Химия на КТ „Подкрепа“ от г-н Мирослав ДИМИТРОВ, адвокат, Адвокатска колегия – Варна, за новостите относно сумираното изчисляване на работното време?

С Постановление № 95/18.05.2017, правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Постановлението бе обнародвано в бр.41, ДВ 23.05.2017 г. Нормативни-
те промени касаят две основни групи въпроси и са насочени към постигането на две основни цели:

1. Регламентиране на правила при установяване от работодателя на сумирано изчисляване на
работното време /СИРВ/

2. Осигуряване на съответствие на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса
на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко забо-
ляване на родител, приети с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюдже-
та на ДОО, в сила от 1 юни 2017 г., както и прецизирането на някои от действащите разпоредби.

Целия анализ за новостите относно сумираното изчисляване на работното време може да свалите тук:

info_blanka_сумирано

 

За повече информация:

Мирослав ДИМИТРОВ

адвокат, Адвокатска колегия – Варна

тел:     0888 249 199

факс:    052 612 568