Коронавирус работа в отворени пространства

Коронавирус работа в отворени пространства примерна процедура, която трябва да се спазва от работодателите. Какво трябва да знаят работниците и каква информация трябва да им предостави работодателя в условията на пандемия. Тази процедура е изготвена от експерти по здравословни и безопасни условия на труд.

Коронавирус работа в отворени пространства

 

П Р О Ц Е Д У Р А ЗА РАБОТА  В ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЯ (ПРИМЕРНА)

  1. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

1.1. Информиране на работещите за риска, прилаганите мерки за защита и тяхното правилно използване, в това число провеждане на извънреден инструктаж.

1.2. Ревизиране на работните процедури с оглед минимизиране на контактите.

1.3. Създаване на ред за информиране на всички работещи в случай на заболяло лице, с което са били в контакт.

1.4. Определяне на лицата, за които, предвид служебните им задължения, контактите с потенциални вирусоносители не могат да бъдат ограничени.

1.5. Определяне ред за почистване и дезинфекциране на затворените зони за провеждане краткотраен отдих /ако са налични такива/и санитарните възли.

1.6. Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести почивки за прилагане на хигиенни мерки.

1.7. Ревизиране на списъка с работните места и видовете лични предпазни средства за защита от биологичен риск.

1.8. Определяне на ред за съхраняване и унищожаване без риск на използваните лични предпазни средства, включително и работно облекло, които са били в контакт с вирусоносител.

1.9. Проследяване на официалната информация и препоръки на здравните власти и своевременно информиране на работещите и реакция при необходимост.

  1. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

2.1. Избягване на близък контакт и ръкувания. По възможност, спазване на дистанция от поне 1,5-2 м. Недопускане на близък контакт с лица с прояви на остри заразни заболявания.

2.2. Да предприемат често действия за поддържане на хигиена на ръцете, като използват препарат за почистване на ръцете на спиртна основа.

2.3. При кашляне или кихане да прикриват устата и носа си със сгънат лакът или кърпичка, да изхвърлят незабавно кърпичката след употреба и да измият/дезинфекцират ръцете си.

2.4. Да се въздържат от докосване на устата, носа и очите преди да измият/дезинфекцират ръцете си.

2.5. Осигуряване на медицински маски, които да бъдат използвани от тези, които започнат да чувстват симптоми като кашлица или кихане, докато са на работа.

2.6. Лицата с респираторни симптоми трябва да носят медицинска маска и да потърсят медицинска помощ ако имат висока температура, кашлица и затруднено дишане, колкото е възможно по-скоро.

2.7. Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните лични предпазни средства и използваните хигиенни материали.

Утвърдил:………………………………

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории:

Полезни материали от zbutinfo.com

ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ

Полезна информация за обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

Коронавирус COVID 19 програма за инструктаж на служителите

Материали по темата, които трябва да се прочетат задължително:

Коронавирус COVID-19 предпазни мерки

Коронавирус COVID 19 ограничаване на рисковете на практика

Още полезни публикации по темата, може да видите в нашите категории: