За нас НФ Химия — КТ «Подкрепа»

НФ Химия — КТ «Подкрепа»

НФ Химия - КТ "Подкрепа"
НФ Химия — КТ «Подкрепа»

НИЕ СМЕ

     Национална Федерация „Химия“ – КТ „Подкрепа“ . Федерацията е създадена на 17 януари 1992 год. , като независима,национална,доброволна синдикална организация.

Сдружението обхваща работници от химическата промишленост:  фармация, каучук, стъкло, козметика, природен газ, целулоза, пластмаса, обогатители за почва, строителни материали и др.

 

НФ Химия — НАШИТЕ ЦЕЛИ

 • да съдействаме за формиране, стбилизиране и развитие на синдикалното единство, както на отраслово, така и на национално ниво;
 • да гарантираме зачитане свободата на сдружаване;
 • да подкрепяме сродни професионални организации и осъществяваме постоянно сътрудничество с тях в дух на единство и солидарност;
 • да предприемаме действия, гарантиращи правото на достоен труд, зачитане на човешкото достойнство и постоянно подобряване на качеството на труда, здравословните и безопасни условия на труд и условията на живот;
 • да работим за подобряване на националното социално и икономическо законодателство чрез адаптирането му към новите европейски реалности;
 • да защитаваме интересите на работещите в бранша;
 • участие в националния двустранен и тристранен социален диалог;
 • активно участие във воденето на преговори и в колективното трудово договаряне за гарантиране на фундаменталните права и свободи на работещите в отрасла.

 

НФ Химия — НАШАТА МИСИЯ

Ние работим за подобряване на социалния диалог в химическия сектор в България посредством:

 • транспортиране на европейското социално законодателство;
 • споделяне на знания и обмяна на опит със сродни организации от страните-членки и страните-кандидатки за членство в ЕС;
 • развитие на международното сътрудничество, като ключов фактор за по-добряване на европейския и националния социален диалог;
 • представяне на синдикалното информиране и консултиране като фактор за създаване на благоприятни условия за участие на работниците в процеса на вземане на решения в предприятията;
 • гарантиране на социална сигурност, социалната защита и социалното включване;
 • осигуряване на равни възможности за представителите на двата пола;
 • гарантиране на стабилни нива на заетост и насърчаване на младежката заетост за усточйв икономочески растеж и иновативна;
 • учене през целия живот и провеждане на синдикални обучения за подобряване качеството на труда и живота;
 • активно участие в реализирането на националните стратегически приоритети в контекста на Стратегия ‘‘Европа 2020‘‘.

             НФ Химия — НАШЕТО БЪДЕЩЕ

 • да бъдем ключов фактор в социалния живот в България
 • да бъдем гъвкава и отговорна организация
 • да представяме възможности за постоянно обучение и повишаване на квалификажията на заетите в бранша, като средство за изграждане на висока експертност
 • засилване участието ни в инициативи на IndustriALL Europe и IndustriALL Global
 • да бъдем активни участници в живота на европейското и световно социално движение.

За връзка с нас използвайте следните контакти